learnersmot-logo

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί μια σειρά μαθημάτων για τους εκπαιδευτές, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων με γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη μεγαλύτερη εμπλοκή ατόμων με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά επαγγελματικά προσόντα στη δια βίου εκπαίδευση μέσω αποτελεσματικής καθοδήγησης και παρότρυνσης.

Οι γνώσεις που αποκτούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων σε αυτό το μάθημα μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές ομάδες ενηλίκων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, όπως σε ηλικιωμένους, άτομα ΕΕΑΚ, μετανάστες, άνεργους, κλπ. προκειμένου να συμμετάσχουν στη δια βίου εκπαίδευση. Διδακτικό υλικό – Το διδακτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα προς χρήση για όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Για το εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες γλώσσες:

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις στρατηγικές παρότρυνσης, μάθησης και διδασκαλίας παρακολουθώντας τα διαδικτυακά σεμινάρια που σχεδιάστηκαν από τους εξειδικευμένους συγγραφείς και εκπαιδευτές. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν συνολικά τρία διαδικτυακά σεμινάρια. Εάν εκφράσατε το ενδιαφέρον σας για τα διαδικτυακά σεμινάρια κάνοντας εγγραφή στην ιστοσελίδα μας και στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα λάβετε ειδοποίηση μια εβδομάδα πριν από το σεμινάριο, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία και το θέμα του επερχόμενου σεμιναρίου.

Τα webinars είναι διαθέσιμα μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

"Definitions and concepts of functional literacy and functional illiteracy” and ”Ideas on how to approach illiterate learners"

"Storytelling and Animation techniques" and “Organising the learning environment"

“Discovering learners’ learning styles" and “ICT tools in adult education"

Τα περισσότερα από τα παρακάτω εργαλεία ΤΠΕ και οι περιγραφές τους είναι διαθέσιμα μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

...

It is a free educational platform made to be simple and intuitive for students that are not so familiar with e-learning platforms. It allows to upload different type of courses, to create a chat room and share content like pictures. Moreover, it is possible to get access to an evaluation system for students.

...

It is an online presentation software to create animated videos and presentations with a professional look. It’s easy to use and doesn’t require video edition knowledge.

...

It is a collection of educational worksheets, lesson plans, activities and resources. It’s very useful for the educator to create his/her own activities, such as cross-words, brain teasers …

...

It is a language-learning platform. It is very useful to learn vocabulary and basic structures in many different languages. The company’s mission is to make education free and accessible to all.

...

It is a language-learning platform with thousands of video clips of real native speakers, fun and effective games to practice the language skills.

...

It is an intelligent flashcards platform based on spaced repetition software. You can use already uploaded flashcards or make your own ones.

...

A streamlined, easy-to-use tool help teachers manage coursework. It allows educators to create classes, distribute assignments, grade and send feedback in one place.

...

It is a free educational platform that allows students to have personalized courses according to necessities. It is possible for the trainers to monitor students step by step; for the student to download contents, archive it and have multimedia support.

...

It is a web-based tool for creating presentations. It offers unique features such as its zoom function and, unless other presentations programmes such as PowerPoint, it is not linear, that is that allows the presenter to choose his/her own paths.

...

Eliademy is an e-learning platform that can be used in two possible versions: free and premium. It allows to upload lessons and contents alongside with creating interactive discussions with the teacher, evaluation tests and multimedia contents.

...

It is an online application to create virtual blackboards shared among different users in order to create collaborative learning or multimedia presentation.

...
Card title

It is an Open Source e-learning platform based on Drupal that allows to manage different kinds of online trainings and efficiently ensure that student, employee and partner skills remain up to date. It is designed for Companies, Corporations and Universities.

...

This free digital tool allows you to build conceptual/thematic maps for any kind of topic and any kind of user and share them. It is possible for users to cooperate in the creation of one document.

...

It is a screencasting and video editing software tool that can be launched directly from a browser. The software is widely used in the education sector to support video creation for flipped classrooms, bi-directional student assessments, lecture capture, and student video assignments.

...

Infogram is an intuitive visualization tool that empowers people and teams to create beautiful content. It allows people to easily create interactive data visualizations, e.g. infographics, reports, dashboards, slides and maps and share them.

...

edX is a massive open online course provider. It hosts online university-level courses in a wide range of disciplines to a worldwide student body, including some courses at no charge. edX is a trusted platform for education and learning. Founded by Harvard and MIT, edX is home to more than 20 million learners, the majority of top-ranked universities in the world and industry-leading companies.

...

Canva is a simplified graphic-design tool website. It uses a drag-and-drop format and provides access to photographs, vector images, graphics, and fonts. It is a versatile free graphic design app: full editor, Instagram story maker, video maker, video editor, logo maker and poster maker, book creator & mood board creator — Canva is the ultimate editing app.

...

Plickers lets you poll your class for free, without the need for student devices. Just give each student a card (a "paper clicker"), and use your smartphone to scan them to do instant checks-for-understanding, exit tickets, and impromptu polls. Best of all, your data is automatically saved, student-by-student, at plickers.com.

...

Google Cardboard is a virtual reality (VR) platform developed by Google for use with a head mount for a smartphone. Named for its fold-out cardboard viewer, the platform is intended as a low-cost system to encourage interest and development in VR applications. Users can either build their own viewer from simple, low-cost components using specifications published by Google, or purchase a pre-manufactured one. To use the platform, users run Cardboard-compatible applications on their phone, place the phone into the back of the viewer, and view content through the lenses.

...

It is an online assessment tool that helps teachers and school and district leaders identify learning gaps and differentiate their instruction. You can create technology-enhanced, standards-aligned assessments in minutes. Get immediate feedback on student performance. Free for teachers and affordable for schools and districts.

...

Pixton empowers the world to communicate graphically with comics. Pixton introduces the world to Click-n-Drag Comics™, a revolutionary new-patented technology that gives anyone the power to create amazing comics on the web. From fully posable characters to dynamic panels, props, and speech bubbles, every aspect of a comic can be controlled in an intuitive click-n-drag motion. Pixton is free for fun, but has paid version for Schools and Businesses.

...

Kahoot! is a game-based learning platform, used as educational technology in schools and other educational institutions. Its learning games, "Kahoots", are multiple-choice quizzes that allow user generation and can be accessed via a web browser, phone, or the app itself.Kahoot! can be used to review students' knowledge, for formative assessment, or as a break from traditional classroom activities. Kahoot! also includes trivia quizze

...
Card title

Teacherbird.com is an online training portal that provides high quality, educational videos to all students. Their main goal is to share the knowledge, to help you better yourself. They believe that education shouldn’t be constrained by distance and that no matter where you are, you deserve to learn from their global experts. They are a bridge between teachers and students, the world over.

...

Skillshare is an online learning community with thousands of classes in design, business, tech, and more. Anyone can join the millions of members in our community to learn cutting-edge skills, network with peers and discover new opportunities.

...

SSU is Slovenian online training portal that provides free online learning material.

...

Knowing how to use technology is an essential skill in today’s job market, but with so many new technologies popping up all the time, it can be hard to keep up with them all. That’s where Grovo can help. The online learning site specializes in offering video lessons on top Internet products. Visitors to the site can expand their knowledge of sites like Twitter, Gmail, Facebook, and WordPress, or just learn a bit more about netiquette and online marketing.

...

LearnersTV brings together videos, audio lectures, science animations, lecture notes, online tests, presentations, and publications to offers visitors a wide range of material with which to learn. Those looking for an in-depth experience can find entire courses, while those just doing cursory research can browse through short articles and PowerPoints.

...

Alison offers free online courses and certification through 400 different courses in 10 different course categories. Launched in 2007, the site helps people from around the world earn certification in topics like legal studies, psychology, health studies, project management, and human resources. All content is free but to get a copy of your certification, you’ll have to shell out about $20.

"Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "